Onze fysieke distributievoorwaarden

p.d.-voorwaarden betekent algemene fysische distributievoorwaarden.

AVC betekent de meest recente versie van de AlgemeneVervoerscondities 2002, vastgesteld door StichtingVervoeradres en gedeponeerd bij de secretariaten van de arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam.

BW betekent Burgerlijk Wetboek van Nederland.

CMR betekent Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (Genève, 19

Mei 1956), zoals aangevuld door het Protocol van 1978.

Physical Distribution Overeenkomst : de overeenkomst waarbij de physical distributor zich tegenover de opdrachtgever verbindt tot het verrichten van physical distribution.

fysieke distributie : een onderling samenhangende reeks van activiteiten, zoals vervoer, inontvangstneming, opslag, aflevering, voorraadbewaking en -controle, orderuitvoering, orderverzameling, verzendgereed maken, facturering, met betrekking tot ladingen, alsmede de daarmee samenhangende gegevensuitwisseling en het beheer, voor zover overeengekomen tussen de fysieke distributeur en zijn opdrachtgever.

aanvullende werkzaamheden : werkzaamheden die zijn besteld, maar niet overeengekomen bij het sluiten van de oorspronkelijke overeenkomst tot physical distribution.

Geadresseerde : de persoon (of entiteit) aan wie de physical distributor krachtens de overeenkomst moet leveren.

acceptatie betekent het moment waarop de fysieke distributeur ladingen heeft geaccepteerd.

aflevering betekent het moment waarop de geadresseerde de ladingen heeft geaccepteerd.

onder overmacht wordt verstaan omstandigheden, voor zover een zorgvuldig physical distributor deze niet heeft kunnen vermijden en voor zover zulk een physical distributor de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen.

Werkdagen zijn alle kalenderdagen behalve zaterdagen, zondagen en algemeen erkende christelijke en nationale feestdagen.

Artikel 1

Toepassingsgebied

 1. De p.d.-voorwaarden zijn van toepassing op de physical distribution overeenkomst en aanvullende activiteiten voor zover deze niet in strijd zijn met dwingend recht.
 2. Voor zover in deze p.d.-voorwaarden niet is voorzien, zijn op de Physical Distribution en de bijkomende werkzaamheden het CMR alsmede de niet met het CMR strijdige bepalingen van Boek 8 titel 13 BW en de AVC van toepassing.

Artikel 2

Verplichtingen van de fysieke distributeur 

De fysieke distributeur is verplicht om:

 1. fysieke distributie en aanvullende activiteiten uit te voeren.
 2. de overeengekomen zaken op de overeengekomen plaats, tijd en wijze met het vervoersdocument en andere door de opdrachtgever verstrekte documenten in ontvangst te nemen en deze zaken af te leveren in de staat waarin deze zijn aangenomen dan wel in de overeengekomen staat.
  Bij gebreke van een overeengekomen termijn van inontvangstneming of aflevering dienen de werkzaamheden te worden verricht binnen de tijd die een zorgvuldig physical distributor nodig heeft, gerekend vanaf het moment dat inontvangstneming of aflevering is gevraagd. Deze termijn is de overeengekomen termijn.
 3. een of meer contactpersonen aan te wijzen en deze te vermelden aan de opdrachtgever.
 4. stockeren en andere activiteiten uitvoeren in de ruimte zoals overeengekomen of anderszins geschikt voor het doel.
 5. ten aanzien van de lading alle noodzakelijke maatregelen, ook die welke niet direct verband houden met de physical distribution, voor rekening van de opdrachtgever te nemen en zo mogelijk vooraf met de opdrachtgever daarover overleg te plegen.
 6. zijn wettelijke aansprakelijkheid en, op verzoek van de opdrachtgever maar voor eigen rekening, zijn aansprakelijkheid voortvloeiend uit de p.d.-voorwaarden te verzekeren bij een solide verzekeraar en op verzoek van de opdrachtgever een kopie van de verzekeringspolis te verstrekken.
 7. de lading op schriftelijk verzoek van de opdrachtgever en voor diens rekening, onder opgave van de gewenste dekking, te verzekeren bij een betrouwbare verzekeraar en de opdrachtgever op diens verzoek een kopie van de verzekeringspolis te verstrekken.
 8. de toegang tot de laadruimte mogelijk te maken voor de aangever en de door hem aangewezen personen, op voorwaarde dat:
  • - de fysieke distributeur aanwezig is,
  • - vooraf een verzoek is ingediend,
  • - het bezoek voldoet aan de interne regels van de fysieke distributeur.
 9. de vracht in voorraad niet verplaatsen, tenzij de uitvoering van het fysieke distributiecontract of onderhoud/reparaties van de betreffende ruimte een dergelijke verplaatsing noodzakelijk maken.
 10. instructies van de opdrachtgever te vragen alvorens kennelijk beschadigde zaken in ontvangst te nemen. Indien dergelijke instructies niet tijdig kunnen worden verkregen, is de physical distributor gerechtigd de inontvangstneming van de beschadigde zaken te weigeren.
 11. de geschiktheid garanderen van materialen die worden gebruikt bij de uitvoering van de fysieke distributieovereenkomst.
 12. de vertrouwelijkheid ten opzichte van derden te respecteren van feiten en gegevens die hem bekend zijn via de fysieke distributieovereenkomst.

Artikel 3

Aansprakelijkheid van de fysieke distributeur 

 1.  Indien zaken en hun verpakking niet worden afgeleverd in dezelfde of in de overeengekomen volgorde en staat als waarin zij door de physical distributor zijn aanvaard, is laatstgenoemde, behoudens overmacht, voor deze zaakschade aansprakelijk, onverminderd het verder in deze voorwaarden terzake bepaalde. De bewijslast van materiële schade rust op de opdrachtgever.
 2. De physical distributor is niet aansprakelijk voor schade aan ladingen voor zover deze schade is veroorzaakt door opslag in de open lucht in opdracht van de opdrachtgever.
 3.  De aansprakelijkheid van de physical distributor voor materiële schade als bedoeld in lid 1 is beperkt tot 8 1/3 speciale trekkingsrechten (SDR) per kilogram vermiste of beschadigde lading, met een absoluut maximum van een door partijen bij het sluiten van de physical distribution overeenkomst overeen te komen bedrag. Indien een dergelijk bedrag niet is opgenomen, geldt het maximumbedrag van € 453.780 per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde schadeoorzaak.
 4.  Indien de physical distributor de physical distribution en/of aanvullende werkzaamheden niet op het overeengekomen tijdstip (of binnen de overeengekomen termijn) en plaats en op de overeengekomen wijze voltooit, is hij, onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel, verplicht deze alsnog op de overeengekomen wijze en zonder bijkomende kosten voor de opdrachtgever te voltooien.
  Indien de opdrachtgever extra kosten heeft gemaakt doordat de physical distributor de physical distribution en/of aanvullende werkzaamheden niet op de overeengekomen wijze, tijdstip en plaats heeft voltooid, is hij voor deze kosten aansprakelijk tot ten hoogste het bedrag zoals overeengekomen bij het sluiten van de physical distribution overeenkomst. Indien een zodanig maximum niet is overeengekomen, zal de aansprakelijkheid van de physical distributor voor deze kosten € 681,-- per gebeurtenis bedragen.
 5.  Indien de physical distributor verzuimt één of meer contactpersonen aan te wijzen als bedoeld in artikel 3.3, wordt de ondertekenaar van de overeenkomst tot physical distribution namens de physical distributor beschouwd als contactpersoon. 3.3, wordt de ondertekenaar van de physical distribution overeenkomst namens de physical distributor beschouwd als contactpersoon.
 6.  De physical distributor is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door inlichtingen en opdrachten gegeven door of aan andere personen dan die bedoeld in lid 5 van dit artikel.
 7.  5. Indien de physical distributor herhaaldelijk niet voldoet aan zijn verplichtingen kan de opdrachtgever, onverminderd
  zijn recht op schadevergoeding zoals bepaald in de leden 1, 2, 3 en 4 van dit artikel, de overeenkomst tot physical distribution opzeggen na schriftelijke opzegging tegen het einde waarvan de physical distributor nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
  Ter vergoeding van de door deze opzegging veroorzaakte schade is de physical distributor een bedrag verschuldigd zoals overeengekomen bij het sluiten van de physical distribution overeenkomst.
 8.  Behoudens de aansprakelijkheid neergelegd in dit artikel en in de artikelen 21 en 23.4 van het CMR, is de physical distributor niet aansprakelijk voor enige schade dan aan de lading.

Artikel 4

Verplichtingen van de opdrachtgever 

De opdrachtgever is verplicht:

 1. een of meer contactpersonen aan te wijzen en hun namen te noemen bij de fysieke distributeur.
 2. alle gegevens omtrent de lading en de behandeling daarvan, waarvan hij weet of behoort te weten, dat zij voor de physical distributor van belang zijn, te verstrekken, tenzij hij mag aannemen dat de physical distributor deze gegevens kent of behoort te kennen.
  De opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens.
 3. de overeengekomen zaken op de overeengekomen plaats, tijd en wijze aan de physical distributor ter beschikking te stellen, vergezeld van een vervoersdocument en andere documenten die de wet van de opdrachtgever verlangt.
 4. binnen de overeengekomen krediettermijn de overeengekomen prijs voor de physical distribution en alle door de physical distributor gemaakte kosten voor het verrichten van de bijkomende werkzaamheden te voldoen, alsmede de kosten van laatstgenoemde als bedoeld in art. 3.5 te dekken. 3.5.
 5. de physical distributor te vrijwaren tegen alle schadeclaims van derden als gevolg van handelingen en nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten en alle andere personen van wier diensten de opdrachtgever gebruik heeft gemaakt.
 6. om in te staan voor materiaal dat hij ter beschikking heeft gesteld van de fysieke distributeur.
 7. bij beëindiging van de physical distribution overeenkomst, al zijn zaken die nog in het bezit zijn van de physical distributor in ontvangst te nemen, uiterlijk op de laatste werkdag van de geldigheidsduur van de overeenkomst en na betaling van al het verschuldigde of opeisbaar geworden bedrag.
  Voor bedragen die na beëindiging van de overeenkomst opeisbaar worden, kan de opdrachtgever voldoen door voldoende zekerheid te stellen.
 8. tegenover derden geheimhouding te betrachten over alle feiten en gegevens waarvan hij kennis heeft via de fysieke distributieovereenkomst.

Artikel 5 

Aansprakelijkheid van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door de personen en zaken die de physical distributor conform artikel 3.8 van deze voorwaarden verplicht is toegang te verlenen tot zijn terreinen.
 2.  Indien de opdrachtgever nalaat één of meer contactpersonen als bedoeld in artikel 5.1 van deze voorwaarden aan te wijzen, wordt de ondertekenaar namens de opdrachtgever van de physical distribution overeenkomst als contactpersoon beschouwd.
 3. De opdrachtgever is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door informatie en instructies verstrekt door of aan andere personen dan die bedoeld in lid 2 van dit artikel.
 4.  Indien de opdrachtgever niet tijdig informatie verstrekt omtrent zaken en de behandeling daarvan als bedoeld in artikel 5.2 van deze voorwaarden, dan wel de overeengekomen zaken niet op het overeengekomen tijdstip (of binnen de overeengekomen termijn), op de overeengekomen wijze en op de overeengekomen plaats vergezeld doet gaan van de vereiste documenten als
  bedoeld in artikel 5.3 van deze voorwaarden, is hij verplicht een en ander alsnog zo spoedig mogelijk, kosteloos en op de overeengekomen wijze te verrichten.
  Indien de physical distributor kosten heeft gemaakt als gevolg van de tekortkoming van de opdrachtgever als bedoeld in artikel
  5.2 en 3 van deze voorwaarden, is de opdrachtgever voor deze kosten aansprakelijk tot een bij het sluiten van de physical distribution overeenkomst overeen te komen maximum. Indien een dergelijk maximum niet is overeengekomen, bedraagt de aansprakelijkheid van de opdrachtgever maximaal € 681,-- per gebeurtenis.
 5. Indien de opdrachtgever herhaaldelijk niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan de physical distributor, onverminderd zijn recht op schadevergoeding, de overeenkomst tot physical distribution opzeggen na de opdrachtgever schriftelijk in gebreke te hebben gesteld en indien de opdrachtgever bij afloop van de opzegtermijn nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
  Ter vergoeding van de door deze opzegging veroorzaakte schade is de opdrachtgever een bij het sluiten van de physical distribution overeenkomst overeen te komen bedrag verschuldigd.
 6. Als de opdrachtgever zijn verplichtingen als bedoeld in artikel 5.7 niet nakomt, is artikel 17 AVC van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 

Tijdsbeperking 

 1. Voor alle vorderingen op basis van de fysieke distributieovereenkomst, inclusief alle vorderingen die voortvloeien uit een remboursclausule, geldt een verjaringstermijn van twaalf maanden.
 2. De verjaringstermijn gaat in op de dag na de dag waarop de ladingen werden afgeleverd of hadden moeten zijn afgeleverd, en anders op de dag na de dag waarop de vordering voor het eerst is ontstaan.

Artikel 7

Kredietvoorwaarden 

 1. Alle door de physical distributor en de opdrachtgever verschuldigde bedragen, uit welken hoofde ook, zijn opeisbaar binnen de overeengekomen termijn, of bij gebreke daarvan binnen veertien dagen na factuurdatum.
 2. Indien de opdrachtgever of de physical distributor niet binnen de overeengekomen termijn of bij gebreke daarvan binnen veertien dagen na de factuurdatum betaalt, is hij gehouden tot vergoeding van de wettelijke rente volgens art. 6:119 BW met ingang van de dag waarop de betaling had moeten geschieden tot en met de dag der betaling. 6:119 BW verschuldigd met ingang van de dag waarop de betaling had moeten plaatsvinden tot en met de dag van betaling.
 3. De physical distributor dan wel de opdrachtgever is gerechtigd alle noodzakelijk gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten ter incasso van het in lid 1 bedoelde bedrag in rekening te brengen. De buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd vanaf het moment dat de opdrachtgever of de physical distributor in gebreke blijft te betalen en de vordering tot betaling ter incasso uit handen is gegeven.
 4. Een beroep op compensatie van vorderingen tot betaling van bedragen die voortvloeien uit de physical distribution overeenkomst, van bedragen die anderszins verschuldigd zijn geworden door de physical distribution of van bedragen die betrekking hebben op de ladingen met vorderingen die anderszins zijn gebaseerd, is niet toegestaan.
 5. In ieder geval kunnen alle bedragen bedoeld in lid 1 van dit artikel terstond worden gevorderd en - in afwijking van lid 4 - voor vergoeding in aanmerking komen indien:
  1. de opdrachtgever of de fysieke distributeur in staat van faillissement verkeert of surseance van betaling is verleend;
  2. deprincipalorphysicaldistibutor
  3. een schikking aanbiedt aan zijn schuldeisers;
  4. in wezen zijn verplichtingen niet nakomt;
  5. de overeenkomst tot physical distribution opzegt op grond van art. 4.7 of art. 6.5;
  6. de exploitatie van zijn onderneming staakt of - in geval van een rechtspersoonlijkheid of een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid - indien deze wordt ontbonden.

Artikel 8

Beveiliging 

 1. De physical distributor heeft jegens ieder, die daarvan afgifte verlangt, een retentierecht op zaken en documenten, die hij in verband met de physical distribution overeenkomst onder zich heeft. Dit recht komt hem niet toe indien hij op het moment van ontvangst van de zaken ter physical distribution reden had te twijfelen aan het recht van de opdrachtgever om de zaken aan hem ter physical distribution ter beschikking te stellen. 
 2. Het retentierecht is eveneens van toepassing op hetgeen onder rembours op de goederen drukt en op de remboursvergoeding waarop hij recht heeft en waarvoor hij geen zekerheid hoeft te aanvaarden. 
 3. De physical distribution kan jegens de opdrachtgever eveneens het retentierecht uitoefenen voor hetgeen hem nog verschuldigd is in verband met voorgaande overeenkomsten tot physical distribution. 
 4. Evenzo kan de physical distributor jegens de geadresseerde, die in die hoedanigheid partij is geworden bij voorgaande overeenkomsten tot physical distribution, het retentierecht uitoefenen voor hetgeen hem nog verschuldigd is in verband met die overeenkomsten. 
 5. Indien bij de afrekening geschil ontstaat over het verschuldigde bedrag of ter bepaling daarvan een niet spoedig uit te voeren berekening nodig is, is hij die aflevering vordert, verplicht het gedeelte over welks verschuldigdheid partijen het eens zijn, terstond te voldoen en voor het gedeelte waarover geschil bestaat of waarvan het bedrag nog niet vaststaat, zekerheid te stellen. 
 6. Alle goederen, documenten en geldwaarden die de physical distributor in bezit heeft in verband met de overeenkomst tot physical distribution dienen hem als onderpand voor alle vorderingen die hij heeft op de opdrachtgever. 
 7. Behoudens de gevallen waarin de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, hem surséance van betaling is verleend of ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard, heeft de physical distributor nimmer het recht de verpande zaken te verkopen zonder toestemming van de rechter conform art.3:248 lid 2 BW. 

Artikel 9 

Bevoegde rechtbank 

 1. Op alle contracten waarop de p.d.-voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. 
 2. Tenzij lid 3 van dit artikel van toepassing is, worden alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de physical distribution overeenkomst, behoudens die welke behoren tot de competentie van de kantonrechter (
  ) en behoudens die in hoger beroep, berecht door de bevoegde rechter in de statutaire vestigingsplaats van de physical distributor. Indien de statutaire vestigingsplaats van de physical distributor echter buiten Nederland ligt, is de rechtbank Rotterdam bevoegd. 
 1. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan in verband met de onderhavige overeenkomst, of in verband met nadere daaruit voortvloeiende overeenkomsten, kunnen worden beslecht overeenkomstig het Reglement van de Stichting UNUM. Rotterdam, Nederland. 

Toelichting 

In plaats van een gerechtelijke uitspraak kunnen partijen hun geschil voorleggen aan arbitrage. UNUM is gespecialiseerd in arbitrage en bemiddeling op het gebied van transport, opslag, logistiek, internationale handel, scheepvaart en scheepsbouw. StichtingVervoeradres is lid van het bestuur van UNUM om de belangen van het wegtransport en de logistieke dienstverlening te behartigen. Sinds september 2011 is het niet meer mogelijk om zaken voor arbitrage voor te leggen aan de Stichting Arbitrage voorLogistiek. 

Als u gebruik wilt maken van de arbitragediensten van UNUM, neem dan de onderstaande arbitrageclausule op in uw vervoersovereenkomst. 

'Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met deze overeenkomst zullen worden onderworpen aan arbitrage te Rotterdam overeenkomstig het UNUM Arbitragereglement. Artikel 29 lid 1 AVC 2002 is niet van toepassing op deze overeenkomst.' 

Zelfs nadat het conflict is ontstaan, kunnen de partijen besluiten om de zaak aan arbitrage te onderwerpen. Hiervoor is een schriftelijke overeenkomst tussen de partijen nodig.